Thông tin

Lỗi : thao tác thực hiện.

java.lang.NullPointerException at com.ibm._jsp._menutintuc._jspService(_menutintuc.java:120) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:98) at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:230) at com.mvnsoft.portlet.monre.menutintucportlet.MenuTinTucPortlet.doView(MenuTinTucPortlet.java:86) at javax.portlet.GenericPortlet.doDispatch(GenericPortlet.java:328) at javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:128) at com.ibm.wps.propertybroker.standard.filter.C2APortletFilter.doFilter(C2APortletFilter.java:185) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:120) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:573) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:114) at com.ibm.isclite.container.collaborator.PortletServletCollaborator.doRender(PortletServletCollaborator.java:68) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105) at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doRender(RRDServerPortletServletCollaborator.java:123) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105) at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doRender(CacheCollaborator.java:92) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doRender(PortletServletCollaboratorImpl.java:156) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:273) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:82) at com.ibm.isclite.container.collaborator.PortletServletCollaborator.doDispatch(PortletServletCollaborator.java:124) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74) at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doDispatch(RRDServerPortletServletCollaborator.java:60) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74) at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doDispatch(CacheCollaborator.java:74) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doDispatch(PortletServletCollaboratorImpl.java:121) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.dispatch(PortletServlet.java:208) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.service(PortletServlet.java:165) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:235) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:78) at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.PortletInvokerCacheCollaborator.doRender(PortletInvokerCacheCollaborator.java:58) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:313) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:101) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invokePMI(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:163) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:91) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doRender(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:74) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67) at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.render(PortletInvokerImpl.java:97) at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.doRender(PortletContainerImpl.java:119) at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:80) at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.ExtCollaborator.doRender(ExtCollaborator.java:70) at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67) at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheInvokerCollaborator.doRender(CacheInvokerCollaborator.java:66) at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67) at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:89) at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl$2.run(PortletInvokerImpl.java:100) at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:246) at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:96) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl$1.invoke(PortletInvokerImpl.java:93) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:176) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:91) at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:116) at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.doRenderPortlet(PortletContainerImpl.java:641) at com.ibm.wps.pe.ext.render.AbstractRenderManager.performService(AbstractRenderManager.java:264) at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:132) at com.ibm.wps.engine.tags.PortletRenderTag.doStartTag(PortletRenderTag.java:179) at com.ibm._jsp._Control._jspx_meth_portal$1skin_portletRender_0(_Control.java:215) at com.ibm._jsp._Control._jspService(_Control.java:131) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53) at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50) at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154) at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68) at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632) at com.ibm.wps.composition.elements.Control.render(Control.java:152) at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883) at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275) at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042) at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_V._jspService(_UnlayeredContainer_2D_V.java:89) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53) at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50) at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154) at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68) at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632) at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883) at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275) at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042) at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_H._jspService(_UnlayeredContainer_2D_H.java:100) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53) at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50) at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154) at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68) at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632) at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883) at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275) at com.ibm.wps.engine.tags2.PageRenderTag.doStartTag(PageRenderTag.java:534) at com.ibm._jsp._Home._jspService(_Home.java:91) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53) at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:58) at com.ibm.wps.engine.templates.screens.Default.render(Default.java:96) at com.ibm.wps.engine.templates.ScreenTemplate.render(ScreenTemplate.java:59) at com.ibm.wps.engine.tags2.ScreenRenderTag.doStartTag(ScreenRenderTag.java:189) at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_portal$1core_screenRender_0(_Default.java:5697) at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_c_if_28(_Default.java:5719) at com.ibm._jsp._Default._jspService(_Default.java:2519) at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122) at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93) at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53) at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50) at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.doDispatch(Default.java:283) at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.render(Default.java:236) at com.ibm.wps.engine.templates.ThemeTemplate.render(ThemeTemplate.java:65) at com.ibm.wps.engine.phases.WPRenderPhase.processRendering(WPRenderPhase.java:394) at com.ibm.wps.engine.phases.WPBaseRenderPhase.execute(WPBaseRenderPhase.java:173) at com.ibm.wps.state.phases.AbstractRenderPhase.next(AbstractRenderPhase.java:106) at com.ibm.wps.engine.phases.WPAbstractRenderPhase.next(WPAbstractRenderPhase.java:97) at com.ibm.wps.engine.Servlet.callPortal(Servlet.java:805) at com.ibm.wps.engine.Servlet.doGet(Servlet.java:607) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:743) at com.ibm.wps.engine.Servlet.doFilter(Servlet.java:1184) at com.ibm.wps.resolver.servlet.ContentHandlerCleanup.doFilter(ContentHandlerCleanup.java:648) at com.ibm.wps.resolver.servlet.AbstractFilter.doFilter(AbstractFilter.java:82) at com.ibm.wps.engine.Servlet.service(Servlet.java:1175) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:145) at com.ibm.wps.engine.ExtendedLocaleFilter.doFilter(ExtendedLocaleFilter.java:93) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130) at com.ibm.wps.state.filter.StateCleanup.doFilter(StateCleanup.java:89) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130) at com.ibm.wps.resolver.friendly.servlet.FriendlySelectionFilter.doFilter(FriendlySelectionFilter.java:189) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130) at com.ibm.wps.engine.VirtualPortalFilter.doFilter(VirtualPortalFilter.java:88) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130) at com.ibm.wps.mappingurl.impl.URLAnalyzer.doFilter(URLAnalyzer.java:282) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771) at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679) at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539) at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3365) at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:267) at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:814) at com.ibm.ws.wswebcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1455) at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:115) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:454) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewInformation(HttpInboundLink.java:383) at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:263) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113) at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:165) at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217) at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture.fireCompletionActions(AsyncChannelFuture.java:161) at com.ibm.io.async.AsyncFuture.completed(AsyncFuture.java:136) at com.ibm.io.async.ResultHandler.complete(ResultHandler.java:195) at com.ibm.io.async.ResultHandler.runEventProcessingLoop(ResultHandler.java:743) at com.ibm.io.async.ResultHandler$2.run(ResultHandler.java:873) at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1473)

Vui lòng thông báo lỗi này tới admin .

Cám ơn !

 

JSP Processing Error

JSP Processing Error

HTTP Error Code:   500

Error Message:
Root Cause:
sun.io.MalformedInputException
at sun.io.ByteToCharUTF8.convert(ByteToCharUTF8.java:278)
at sun.nio.cs.StreamDecoder$ConverterSD.convertInto(StreamDecoder.java:315)
at sun.nio.cs.StreamDecoder$ConverterSD.implRead(StreamDecoder.java:365)
at sun.nio.cs.StreamDecoder.read(StreamDecoder.java:251)
at java.io.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:212)
at java.io.BufferedReader.fill(BufferedReader.java:157)
at java.io.BufferedReader.read(BufferedReader.java:178)
at com.ibm.ws.jsp.translator.document.JspEncodingScanner.readCharacter(JspEncodingScanner.java:252)
at com.ibm.ws.jsp.translator.document.JspEncodingScanner.scan(JspEncodingScanner.java:43)
at com.ibm.ws.jsp.translator.document.Jsp2Dom.getJspDocumentAsJspPage(Jsp2Dom.java:230)
at com.ibm.ws.jsp.translator.document.Jsp2Dom.getJspDocument(Jsp2Dom.java:179)
at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.<init>(JspTranslator.java:73)
at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslatorFactory.createTranslator(JspTranslatorFactory.java:116)
at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:212)
at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:99)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:406)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:374)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:283)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:138)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:98)
at com.ibm.ws.portletcontainer.core.impl.PortletRequestDispatcherImpl.include(PortletRequestDispatcherImpl.java:230)
at com.mvnsoft.portlet.monre.weblink.WeblinkPortlet.doView(WeblinkPortlet.java:73)
at javax.portlet.GenericPortlet.doDispatch(GenericPortlet.java:328)
at javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:128)
at com.ibm.wps.propertybroker.standard.filter.C2APortletFilter.doFilter(C2APortletFilter.java:185)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletFilterChainImpl.doFilter(PortletFilterChainImpl.java:120)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:573)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:114)
at com.ibm.isclite.container.collaborator.PortletServletCollaborator.doRender(PortletServletCollaborator.java:68)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doRender(RRDServerPortletServletCollaborator.java:123)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doRender(CacheCollaborator.java:92)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doRender(PortletServletCollaboratorImpl.java:156)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:105)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.doDispatch(PortletServlet.java:273)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:82)
at com.ibm.isclite.container.collaborator.PortletServletCollaborator.doDispatch(PortletServletCollaborator.java:124)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
at com.ibm.ws.portletcontainer.rrd.RRDServerPortletServletCollaborator.doDispatch(RRDServerPortletServletCollaborator.java:60)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheCollaborator.doDispatch(CacheCollaborator.java:74)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletServletCollaboratorImpl.doDispatch(PortletServletCollaboratorImpl.java:121)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServletCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletServletCollaboratorChainImpl.java:74)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.dispatch(PortletServlet.java:208)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletServlet.service(PortletServlet.java:165)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:235)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:78)
at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.PortletInvokerCacheCollaborator.doRender(PortletInvokerCacheCollaborator.java:58)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:313)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:101)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.invokePMI(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:163)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doInvoke(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:91)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.PortletInvokerPerformanceCollaborator.doRender(PortletInvokerPerformanceCollaborator.java:74)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
at com.ibm.ws.portletcontainer.invoker.impl.PortletInvokerImpl.render(PortletInvokerImpl.java:97)
at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.doRender(PortletContainerImpl.java:119)
at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:80)
at com.ibm.ws.portletcontainer.ext.ExtCollaborator.doRender(ExtCollaborator.java:70)
at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
at com.ibm.ws.portletcontainer.cache.CacheInvokerCollaborator.doRender(CacheInvokerCollaborator.java:66)
at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.doCollaborator(PortletContainerInvokerCollaboratorChainImpl.java:67)
at com.ibm.ws.portletcontainer.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:89)
at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl$2.run(PortletInvokerImpl.java:100)
at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:246)
at com.ibm.ws.portletcontainer.pcinvoker.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:96)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl$1.invoke(PortletInvokerImpl.java:93)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invoke(PortletInvokerImpl.java:176)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.core.impl.PortletInvokerImpl.invokeRender(PortletInvokerImpl.java:91)
at com.ibm.wps.pe.pc.waspc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:116)
at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.doRenderPortlet(PortletContainerImpl.java:641)
at com.ibm.wps.pe.ext.render.AbstractRenderManager.performService(AbstractRenderManager.java:264)
at com.ibm.wps.pe.pc.PortletContainerImpl.renderPortlet(PortletContainerImpl.java:132)
at com.ibm.wps.engine.tags.PortletRenderTag.doStartTag(PortletRenderTag.java:179)
at com.ibm._jsp._Control._jspx_meth_portal$1skin_portletRender_0(_Control.java:215)
at com.ibm._jsp._Control._jspService(_Control.java:131)
at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
at com.ibm.wps.composition.elements.Control.render(Control.java:152)
at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042)
at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_V._jspService(_UnlayeredContainer_2D_V.java:89)
at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
at com.ibm.wps.model.ModelUtil$WrappedCompositionModel.render(ModelUtil.java:1042)
at com.ibm._jsp._UnlayeredContainer_2D_H._jspService(_UnlayeredContainer_2D_H.java:100)
at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
at com.ibm.wps.engine.templates.skins.Default.render(Default.java:154)
at com.ibm.wps.engine.templates.SkinTemplate.render(SkinTemplate.java:68)
at com.ibm.wps.composition.elements.Component.render(Component.java:632)
at com.ibm.wps.composition.Composition.render(Composition.java:2883)
at com.ibm.wps.model.wrappers.LayoutModelWrapperFactoryImpl$LayoutModelWrapperImpl.render(LayoutModelWrapperFactoryImpl.java:275)
at com.ibm.wps.engine.tags2.PageRenderTag.doStartTag(PageRenderTag.java:534)
at com.ibm._jsp._Home._jspService(_Home.java:91)
at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:58)
at com.ibm.wps.engine.templates.screens.Default.render(Default.java:96)
at com.ibm.wps.engine.templates.ScreenTemplate.render(ScreenTemplate.java:59)
at com.ibm.wps.engine.tags2.ScreenRenderTag.doStartTag(ScreenRenderTag.java:189)
at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_portal$1core_screenRender_0(_Default.java:5697)
at com.ibm._jsp._Default._jspx_meth_c_if_28(_Default.java:5719)
at com.ibm._jsp._Default._jspService(_Default.java:2519)
at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:87)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:118)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:225)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:639)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.handleRequest(DispatcherServiceImpl.java:93)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.DispatcherServiceImpl.include(DispatcherServiceImpl.java:53)
at com.ibm.wps.services.dispatcher.Dispatcher.include(Dispatcher.java:50)
at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.doDispatch(Default.java:283)
at com.ibm.wps.engine.templates.themes.Default.render(Default.java:236)
at com.ibm.wps.engine.templates.ThemeTemplate.render(ThemeTemplate.java:65)
at com.ibm.wps.engine.phases.WPRenderPhase.processRendering(WPRenderPhase.java:394)
at com.ibm.wps.engine.phases.WPBaseRenderPhase.execute(WPBaseRenderPhase.java:173)
at com.ibm.wps.state.phases.AbstractRenderPhase.next(AbstractRenderPhase.java:106)
at com.ibm.wps.engine.phases.WPAbstractRenderPhase.next(WPAbstractRenderPhase.java:97)
at com.ibm.wps.engine.Servlet.callPortal(Servlet.java:805)
at com.ibm.wps.engine.Servlet.doGet(Servlet.java:607)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:743)
at com.ibm.wps.engine.Servlet.doFilter(Servlet.java:1184)
at com.ibm.wps.resolver.servlet.ContentHandlerCleanup.doFilter(ContentHandlerCleanup.java:648)
at com.ibm.wps.resolver.servlet.AbstractFilter.doFilter(AbstractFilter.java:82)
at com.ibm.wps.engine.Servlet.service(Servlet.java:1175)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1068)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1009)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:145)
at com.ibm.wps.engine.ExtendedLocaleFilter.doFilter(ExtendedLocaleFilter.java:93)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.wps.state.filter.StateCleanup.doFilter(StateCleanup.java:89)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.wps.resolver.friendly.servlet.FriendlySelectionFilter.doFilter(FriendlySelectionFilter.java:189)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.wps.engine.VirtualPortalFilter.doFilter(VirtualPortalFilter.java:88)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.wps.mappingurl.impl.URLAnalyzer.doFilter(URLAnalyzer.java:282)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:190)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:130)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:87)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:771)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:679)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:539)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3365)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:267)
at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:814)
at com.ibm.ws.wswebcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1455)
at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:115)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:454)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewInformation(HttpInboundLink.java:383)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:263)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:165)
at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture.fireCompletionActions(AsyncChannelFuture.java:161)
at com.ibm.io.async.AsyncFuture.completed(AsyncFuture.java:136)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.complete(ResultHandler.java:195)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.runEventProcessingLoop(ResultHandler.java:743)
at com.ibm.io.async.ResultHandler$2.run(ResultHandler.java:873)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1473)