Số vb/trang
# Tên Chiến lược quy hoạch Lĩnh vực Tải về
1 Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Tài nguyên và Môi trường 3493-QD-BTNMT.PDF
2 Chiến lược phát triển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 Tài nguyên và Môi trường 2136-qd-btnmt.PDF
3 Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu 2_QD 2139_TTg_Phe duyet Chien luoc QG BDKH.doc
4 Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Biển và Hải đảo 1570.pdf
5 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Môi trường Chien luoc DDSH.pdf
6 Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Địa chất và khoáng sản 2427_QD-TTg_133282.doc
7 Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 Đo đạc bản đồ 33-2008-QD-TTg.pdf
8 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu 158_2008_QD-TTg.doc
9 Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Công nghệ thông tin 179-2004-QÐ-TTg.doc
10 Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020 Khí tượng thủy văn 929-QD-TTg.doc
11 Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 Tài nguyên nước Chien luoc TNN den 2020.pdf
12 Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Môi trường Chien luoc BVMT VN 2020-2030.pdf
1
 
TRANG LIÊN KẾT

Thời tiết

31oC - 42oC